ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา)

หน้าแรก

โครงการ

กิจกรรม

เกี่ยวกับ

 

นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คำสังปฏิบัติงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม(ศูนย์จันจว้าศึกษา)