หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ
มรดกภูมิปัญญา
“ผญ๋าฅนจันจว้า”
ตำนานเวียงหนองหล่ม ทะเบียนวัตถุโบราณ
     โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182