หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


มูยาจันจว้า
       มูยาจันจว้า (กล้องยาสูบ) เป็นโบราณวัตถุที่พบจำนวนมากบริเวณแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ทั้งในและรอบบริเวณเวียงหนองหล่ม ถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้หรือเป็นเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน ที่อาศัยอยู่บริเวณเวียงหนองหล่ม มีอายุราว 1,300 ปี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในศูนย์จันจว้าศึกษาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182