Page 10 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 10

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส ๒๑๔/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท โลหะ                            ชื่อวัตถุ พระพุทธรูปใบโพธิ์ (พระเครื่อง)                            ขนาด สูง ๘.๕ ซ.ม. กว้าง ๔.๕ ซ.ม. ยาว.....-...... ซ.ม. หนัก  ๐.๕ กรัม                            ลักษณะ เป็นโลหะ มีรัศมีเป็นรูปใบโพธิ์มีลวดลาย


                            สภาพ ช ารุดบริเวณคอของพระพุทธรูป                            ประวัติที่มาจากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15