Page 11 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 11

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส ๐๐๑.๒๑๕/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท ไม้แกะสลัก ชื่อวัตถุ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก                            ขนาด สูง ๑๕ ซ.ม. กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว......-..... ซ.ม. หนัก ๑ กรัม                            ลักษณะ เป็นการแกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระมีสีเขียว                                     ห่มจีวรสีเหลือง ผ้าสังฆาฏิสีส้มพาดที่ไหล่ซ้าย พระเกศาสีน้ าเงิน


                            สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์                            ประวัติที่มาจากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16