Page 2 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 2

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๒๑/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลจันจว้า                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ                            ชื่อวัตถุ : ไห                            ขนาด : สูง ๒๖ ซ.ม. / กว้าง ๒๑ ซ.ม. / ยาว.....-...... ซ.ม. / หนัก  ๒.๓ ก.ก.                            ลักษณะ : ไหปั้นดินเผาเคลือบ มีสีเขียวปนด า ปากไหมี ๒ ชั้น


                            สภาพ : ค่อนข้างสมบูรณ์ ปากไหรอบนอกมีรอยช ารุดเล็กน้อย                            ประวัติที่มา : จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   1   2   3   4   5   6   7