Page 3 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 3

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๒๕/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลจันจว้า                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ                            ชื่อวัตถุ : หม้อใบเล็ก                            ขนาด : สูง ๑๑ ซ.ม. / กว้าง  ๑๓ ซ.ม. / ยาว.....-...... ซ.ม. / หนัก ๒ กรัม                            ลักษณะ : เป็นหม้อปั้นดินเผาเคลือบ มีสีอ่อน ขอบปากมีร่องเล็ก ๆ


                            สภาพ : ค่อนข้างสมบูรณ์                            ประวัติที่มา : จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   1   2   3   4   5   6   7   8