Page 4 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 4

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๐๑.๖๗๒/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผา                            ชื่อวัตถุ : ไหใบเล็ก                            ขนาด : สูง ๕.๕ ซ.ม. / กว้าง ๕.๕ ซ.ม. / ยาว.....-..... ซ.ม. / หนัก ๐.๕ ก.ก.                            ลักษณะ : ไหขนาดเล็ก มีหู ๒ ข้าง ปากแคบเล็ก


                            สภาพ : ค่อนข้างสมบูรณ์ หูไหช ารุดหลุดไป ๑ ข้าง                            ประวัติที่มา : จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9