Page 5 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 5

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๑๑/๒๕๕๓ สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ


                            ประเภท : โลหะส าริด ชื่อวัตถุ : กลองมโหระทึก                            ขนาด : สูง  ๒๕.๕ ซ.ม. / กว้าง ๓๗ ซ.ม. / ยาว.....-...... ซ.ม. / หนัก ๑๖ ก.ก.                            ลักษณะ : เป็นโลหะส าริด เป็นศิลปวัฒนธรรมดองซอน หน้ากลองมีลวดลาย มีรูปวัว                                     เพศผู้มีคนนั่งอยู่บนหลัง มีรูปคนที่ศรีษะประดับขนนก และมีรูปนก                            สภาพ : ช ารุด เกิดสนิม หน้ากลองช ารุดมีรอยแตกเป็นทางยาวผุกร่อน และบุบ


                            ประวัติที่มา : ขุดพบบริเวณหนองเขียวโดยนายชูทรัพย์ สายแสง วิศวกรควบคุม                                       การขุดลอกหนองเขียว หจก.บัวคอน สตรั่คชั่น ปี ๒๕๔๖
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10