Page 6 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 6

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๒๔/๒๕๕๖


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผา                            ชื่อวัตถุ : ไหดินเผา                            ขนาด : สูง ๒๑ ซ.ม. / กว้าง ๑๕ ซ.ม. / ยาว......-..... ซ.ม. / หนัก  ๑.๑ ก.ก.                            ลักษณะ : ไหปั้นดินเผา มีสีด า ปากไหมี ๒ ชั้น


                            สภาพ : ค่อนข้างสมบูรณ์ ปากไหชั้นนอกช ารุดเป็นบางส่วน                            ประวัติที่มา : จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11