Page 7 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 7

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๒๒/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผา                            ชื่อวัตถุ : หม้อมีหู                            ขนาด : สูง ๑๙ ซ.ม. กว้าง ๑๙ ซ.ม. ยาว....-....... ซ.ม. หนัก ๑.๒  ก.ก.                            ลักษณะ : หม้อปั้นดินเผา มีสีด า มีหู ๒ ข้าง


                            สภาพ : เกิดการช ารุด โดยเฉพาะขอบปากหม้อช ารุดหลุดออก                            ประวัติที่มา : จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12