Page 8 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 8

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๒๒๙/๒๕๕๓


                            สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผา ชื่อวัตถุ : ไหขนาดเล็ก                            ขนาด : สูง ๑๑ ซ.ม. กว้าง ๗ ซ.ม. ยาว....-....... ซ.ม. หนัก ๑ กรัม                            ลักษณะ : ไหดินเผาขาดเล็กไม่เคลือบ มีสีขาวขุ่นปนชมพู ปากไหเล็กคล้ายแจกัน                                     ขอบปากบาน


                            สภาพ : ค่อนข้างสมบูรณ์ ปากไหช ารุดหลุดออกบางส่วน                            ประวัติที่มา : วัดสันป่าก่อยจุม บ้านแม่หะ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13