Page 9 - ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
P. 9

ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม


    โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน


    จังหวัดเชียงราย

                            เลขวัตถุ/รหัส : ๑๑๖/๒๕๕๓  สถานที่เก็บ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ


                            ประเภท : เครื่องปั้นดินเผา ชื่อวัตถุ : จานดินเผา                            ขนาด : สูง ๕ ซ.ม. กว้าง ๑๔  ซ.ม. ยาว ๑๘ ซ.ม. หนัก ๑.๕ กรัม                            ลักษณะ : จานดินเผาเคลือบ มีสีขาวขุ่น มีลวดลายเป็นรูปใบไม้บริเวณ                                     ส่วนกลางจานและก้นจานด้านล่าง                            สภาพ : ชะรุดแตก ยังคงเหลือบางส่วน


                            ประวัติที่มา : เก็บมาจากพื้นที่เวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย                            หมายเหตุ : เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบเวียงกาหลง
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14