Page 1 - บทคัดย่อ การเรียนรู้
P. 1

บทคัดย่อ           ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

                 จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย

           ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

           สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

           ปีการศึกษา : 2560


                การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่

           พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
           มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไป ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา)

           (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ
           ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) (3) เพื่อการ

           พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้น
           มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

           โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ทั้งหมด จำนวน 37 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความ
           คิดเห็น ความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ใน

           การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
           deviation)


               ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้


                1. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ที่มีต่อ
           โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ใน

           ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.51) โดย มีความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการ
           เกี่ยวกับองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

           ที่สุด (X = 4.58, S.D. = 0.53) ส่วนผลของความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้าน

           ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.31) และความพึงพอใจที่มี
   1   2   3