หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ขวานหินขัด
เลขวัตถุ/รหัส 301/2553
ประเภท ขวานหินขัด
ขนาด สูง 4 ซ.ม.  กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม.  หนัก 1 ก.ก.
ลักษณะ เป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์
ประวัติที่มา พบที่สนามกีฬาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จันจ.เชียงราย  โดยนายสวัสดิ์  ชัยวรรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2546
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182