หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ขวานหินขัด
เลขวัตถุ/รหัส 302/2553
ประเภท ขวานหินขัด
ขนาด สูง 3.2 ซ.ม.  กว้าง 10.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม.  หนัก 4 กรัม
ลักษณะ เป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์
ประวัติที่มา พบที่วัดสันป่าตาล บ้านป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงรายโดยนายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2546
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182